ANNUAL REPORT 2014

Bestuurs- /directieverslag

 

Doelstelling

 

De WestHolland Foreign Investment Agency is in 2000 opgericht met als doelstelling het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven en werkgelegenheid en het versterken van de economische bedrijvigheid in de regio.

 

De participanten van de WFIA waren in 2014 van de gemeente Den Haag, het Stadsgewest Haaglanden en Lansingerland. Naast de participanten werkt de WFIA in de regio WestHolland nauw samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken, die ook het Investor Relations programma financiert.

 

Samen met de Participanten wordt gewerkt aan de internationale profilering in de regio als belangrijke vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven en aan een aantrekkelijk economisch investeringsklimaat. De WFIA adviseert en assisteert internationale bedrijven bij vestiging, uitbreiding, organisatorische verandering en herlocatie.

 

Algemeen

 

Dankzij constructieve samenwerking en zorgvuldige afstemming tussen verschillende betrokken partijen, kent de regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat, dat zich onder meer vertaalde in nieuwe vestigingen van internationale bedrijven. Ondanks de economische omstandigheden op mondiale schaal, waarbij economische groei slechts gedeeltelijk weer op gang kwam,

 

laten de resultaten van de WFIA een stijgende lijn zien in vestiging van nieuwe internationale bedrijven, van uitbreiding van reeds gevestigde internationale bedrijven en de daarbij behorende werkgelegenheid.

 

De doelstelling om op hetzelfde niveau te blijven als in 2013, namelijk minimaal 40 succesvol afgeronde projecten (inclusief Investor Relations projecten), is opnieuw gehaald. In 2014 vond de start plaats van Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Zuid-Holland. IQ verzorgt onder meer de acquisitie van de door het Ministerie van Economische Zaken geformuleerde top sectoren Security, Bio & Life Sciences en Clean Tech. Bij de start van IQ is overeengekomen dat de WFIA de top sectoren Security en Bio & Life Sciences zou overdragen;

 

de WFIA zorgde tevens voor implementatie van dat besluit door een team van vier medewerkers vanaf 1 mei bij IQ te detacheren, die aan deze top sectoren werkten. Per 1 januari 2015 zijn drie van deze vier medewerkers in dienst van IQ getreden.

 

Naast deze omstandigheid, alsmede het feit dat een aantal belangrijke participanten niet langer deel uitmaakte van het werkterrein van de WFIA in 2014, mag het behaalde doel, namelijk 40 bedrijven in de regio werven, een succes genoemd worden.

 

In 2014 heeft de WFIA 40 nieuwe projecten gerealiseerd, waarvan 12 via het Investor Relations programma. Dit zijn projecten met reeds gevestigde buitenlandse investeerders, waarbij de investeerder haar activiteiten heeft uitgebreid, dan wel de vestiging is behouden voor de regio. De nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven en de Investor Relations projecten hebben alle zogenaamde ‘confirmation letters’ opgesteld en ondertekend, waarmee de afronding van de projecten een zakelijke overeenkomst was. In de confirmation letters gaven de bedrijven aan dat zij in 2014 verwachten met 152 arbeidsplaatsen hun activiteiten te starten. Een verwachte groei binnen 3 jaar naar 452 arbeidsplaatsen is daarbij door hen aangegeven.

 

Deze gegevens worden op continue basis gevoed door een groot aantal leads en een gevulde portefeuille met voldoende lopende, te realiseren projecten.

 

Baten

 

Alle participanten en de NFIA hebben in 2014 volgens afspraak hun financiële bijgedragen gedoneerd. Zoals gebruikelijk wordt de laatste 20% van de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken pas uitbetaald na rapportage in het opvolgende jaar.

 

In lijn met eerder gemaakte afspraken met o.a. de Raad van Toezicht van de WFIA is in 2014 gezorgd voor het op niveau houden van het weerstandvermogen. Teruggave van btw gelden, met terugwerkende kracht uit het btw-compensatiefonds door de participanten, heeft daar onder meer aan bijgedragen.

 

De extra bijdrage van € 200.000 van gemeente Den Haag die in 2012 voor een periode van drie jaar ten behoeve van een aantal specifieke projecten: o.a. the Hague Security Delta (HSD), WTC The Hague International Business Club, Oost-Azië en het Investor Relations programma, kende in 2012 een besteding van € 10.000. In 2013 is € 100.000 besteed en de resterende € 90.000 is in 2014 aangewend.

 

Lasten

 

Als gevolg van in- en externe personeelswisselingen zijn extra gelden ingezet om, via ‘lead generation’ en marketing, acquisitietrajecten voor bepaalde sectoren in gedefinieerde doellanden te stimuleren, c.q. vlot te trekken. In het bijzonder in die landen waar geringe economische groei is, is specifiek advies gevraagd. Daarnaast heeft meer acquisitie plaatsgevonden bij Chinese bedrijven, wat heeft geleid tot een extra uitgave, met positieve resultaten als gevolg. Van de 40 projecten van 2014 zijn er 16 Chinese bedrijven (en één Taiwanees) die zich in de regio gevestigd hebben.

 

Als gevolg van steeds verdergaande mogelijkheden om wereldwijd hoogwaardig te communiceren vanaf eigen werkplekken, is er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd, die – waar nodig en mogelijk – ook resulteerde in verlaging van reis- en verblijfskosten. Verdergaande digitalisering bracht een vermindering van druk- en portokosten teweeg. De inzet van social media droeg actief bij aan de research naar potentiële projecten en aan acquisitieactiviteiten.

 

De directeur van de WFIA, mevrouw M. Zuijderhoudt, die in 2013 is benoemd tot statutair directeur, is in 2014 benoemd tot tenminste 31 december 2015.

 

Resultaat

 

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen vindt de Raad van Toezicht het noodzakelijk om het weerstandvermogen ten minste op niveau te houden. De externe accountant onderschrijft dit beleid, mede gezien de waarborg voor continuïteit en het feit dat de organisatie bij eventuele tekorten niet kan terugvallen op partijen die tot en met 2013 tot de contribuanten behoorden.

 

Personeelszaken

 

Zoals onder ‘algemeen’ gesteld, ging in 2014 een aantal medewerkers van de WFIA over naar IQ. In hun opvolging is voorzien door herverdeling van het werk, en het aantrekken van nieuw personeel. Dat is gebeurd op verschillende niveaus, van ervaren functionarissen tot jong talent, in de vorm van trainees en junioren. Daarnaast is van twee medewerkers afscheid genomen.
Deze nieuwe constellatie kon met succes werken door de inzet van een staf met een lange staat van dienst, die als coacht optrad. De back office functie, van vitaal belang voor de organisatie, is door de herverdeling van werkzaamheden door een nieuwe medewerker ingevuld.

 

Verwachting 2015

 

De portefeuille met lopende projecten en leads is door gezamenlijke inspanningen op verschillende niveaus en vanuit verschillende disciplines kansrijk gevuld.

 

De sterke groei van investeringen van in het bijzonder Chinese en in iets mindere mate Russische bedrijven in de regio hebben in 2014 hun vruchten afgeworpen, en zo konden 21 projecten uit deze landen worden afgerond. Ook in Taiwan zijn de mogelijkheden gegroeid, onder meer als gevolg van extra inspanningen en inzet van deskundigheid van medewerkers.

 

Voor Noord-Amerika/ Canada volgen we de aanbevelingen van de NFIA: er zullen ook in 2015 investeringen richting Nederland komen. Het is de vraag of die investeringen in onze regio vallen, maar we gaan ons uiterste best doen om investeringen in onze sectoren, IT en Olie & Gas, aan te trekken. Wat betreft Europa zetten we in op de landen Groot Brittannië en Duitsland. Daarnaast is er een sterke focus op het Midden- Oosten. Voorbereidende acquisitie-onderzoeken zijn reeds in gang gezet.

 

Het Investor Relations programma, gericht op de reeds gevestigde buitenlandse bedrijven in onze regio is zeer effectief gebleken en zal ook in het komende jaar opnieuw planmatig worden uitgevoerd.

 

In opdracht van de gemeente Den Haag, als de participant van de WFIA, zal de WFIA zich in 2015 gaan toeleggen op intensieve samenwerking met de gemeente, in het bijzonder met de afdeling Economie van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Zo zal er gestructureerd overleg en constructieve samenwerking zijn tussen de accountmanagers van de gemeente en de WFIA, en zullen sectoren en strategische acquisitie in onderling overleg worden aangescherpt om tot optimalisering van kansen en mogelijkheden te komen.

 

Voorts wordt intensief ingezet op samenwerking met de gemeentelijke dienst Bureau Internationale Zaken (BIZ), om NGO’s te werven, waarmee in gezamenlijkheid in het laatste kwartaal van 2014 een succesvol begin is gemaakt.

 

In 2015 bestaat de WFIA 15 jaar. Naast voortzetting van haar ambities om in de haar toebedeelde regio optimaal te presteren en op deze wijze effectief bij te dragen aan economische bedrijvigheid, zal de WFIA dit 3e lustrum op verschillende manieren ook extern onder de aandacht brengen.

 

In de afgelopen 15 jaar zorgde de WFIA immers voor de komst van honderden bedrijven met duizenden arbeidsplaatsen, inclusief behoud van tientallen bedrijven met eveneens honderden arbeidsplaatsen.

 

Den Haag, januari 2015,

 

Marleen Zuijderhoudt, directeur

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF